Valute:


Jezici:

SrpskiEnglish
Korpa:

0 0 artikala
Kategorije


Informacije


Najprodavanije


Prijava

Dobrodošao Gost!

E-Mail:
Šifra:
(Zaboravili ste šifru?)


Registracija
Kliknite ovde
da kreirate nalog

Nađi brzo

Koristite ključne reči proizvoda kojeg tražite.

Napredna pretraga

Trenutno online

  • Posetioci: 8
  • Ukupno proizvoda online: 438
  • Najviše: 109
  • 997916 poseta od: 05-10-2009
  • Pregled stranice: 3395617
Vrh » Katalog » Obraz svetački (Očev dom) »
Cuvajte duse-Starac Pajsije

Starac Pajsije nije se zatvorio u svom podvigu na Svetoj Gori, veæ je i te kako bio duhovno otvoren svojim isceliteljskim poukama prema problemima i nevoljama ljudi iz sveta, bez uopstavanja i delatno, duhovno i jasno. BOG SE OTKRIVA U BOLU ZA DRUGE Klitos Joanidis RAZGOVORI O DUHOVNICIMA – STARAC PAJSIJE Sagovornik: Mitropolit Crnogorsko-Primorski, Gospodin Amfilohije Radoviæ 7 Sagovornik: Georgije Papazahos, Profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Atini, 10 Sagovornik: Panajotis Sotirhos, novinar i pisac, 11 Sagovornik: Monah Nikodim Bilalis (Svetogorac), 14 Sagovornik: Arhimandrit Nikolaj H. Nikolau, pisac duhovnih knjiga, 18 Nikolaj Zaharijadis PODVI®NIK STARAC PAJSIJE, 22 Do¾ivljaji sa starcem Pajsijem, 23 Postoji svetitelj, 24 ®eð za Reèju Bo¾ijom, 24 Epitimija, 25 Blagodatni dar prozorljivosti, 25 Nada i uteha, 25 Duh je voljan, a telo nejako, 26 Dubina Bogoslovlja i podvi¾nièke mudrosti, 26 Potèinjavanje gmizavaca ljubavi, 26 Molitva za nesreæne, 26 Iz razgovora sa starcem Pajsijem, 28 Pouke starca Pajsija, 29 Mona¹ka kelija, 33 Opreznost izvan kelije, 33 Mona¹tvo, 33 LJubav, 34 Smireni èovek i gordi èovek, 34 O prelesti nam je starac Pajsije rekao, 34 POUKE ZA SPASENJE DU©E BLA®ENOPOÈIV©EG STARCA PAJSIJA (1924–1994) Duhovni biseri, 35 Uticaj televizije, 36 Susret sa jereticima, 37 Besede za spasenje, 37 Starac Pajsije Svetogorac RAZGOVORI O SPASENJU U DANA©NJEM SVETU DUHOVNI ®IVOT Prvo poglavlje DUHOVNI ®IVOT U PORODICI ©to èovek vi¹e ropæe, to se vi¹e upropa¹tava, 41 Prepustimo Bogu da upravlja na¹im ¾ivotom, 42 Sastradavanje sa bli¾njim poma¾e porodici, 43 Ve¾banje [podvizavanje] u vrlini unutar porodice, 44 Molitva u porodici, 46 Duhovni ¾ivot supru¾nika, 47 Deca i duhovni ¾ivot, 48 Odnosi sa roðacima i prijateljima, 50 Ðavolove spletke na slavi krsnog imena, 51 Drugo poglavlje POSAO I DUHOVNI ®IVOT Rad je blagoslov, 52 Izbor zanimanja, 53 LJubav prema poslu, 54 Svako mora da uèini duhovno korisnom nadarenost koju poseduje, 56 Teskoba i posao, 56 Osve¹tavanje posla, 57 Zanimanje ne èini èoveka, 58 Treæe poglavlje UZDR®AVANJE U SVAKODNEVNOM ®IVOTU Kroz podvig èovek gubi vezu sa tvarno¹æu, 59 Deca i post, 62 Usrdni post, 62 Zadovoljstvo zbog laganog stomaka, 65 DUH BO®JI I DUH OVOGA SVETA Prvo poglavlje SVETSKO OBRAZOVANJE I ZNANJE O¹trouman èovek je oèi¹æen èovek, 67 Znanje bez bo¾anskog prosvetljenja je propast, 69 Nauka treba da se razvija duhovnim ¾ivotom, 71 Duh Sveti ne silazi mehanièki, 72 Osve¹tajmo znanje, 73 „Znanje nadima” (1. Kor. 8, 1), 75 Radimo ispravno na svojoj pameti, 76 Drugo poglavlje RACIONALIZAM NA©EG VREMENA Razum [logika] u duhovnom ¾ivotu, 79 Svetska logika muèi èoveka, 82 Logika ovoga sveta kvari duhovna èula, 83 „Ne sudite po izgledu” (Jn. 7, 24), 85 Treæe poglavlje NOVA POKOLJENJA Nestade duha ¾rtvovanja, 87 Nerazumna ljubav èini decu nesposobnom, 91 Poredak mraènih sila, 92 „Ne dirajte decu!”, 94 Mladi treba da proðu ispit èistote, 96 Istinita ljubav raða kod mladih saznanje, 100 Èetvrto poglavlje BESTIDNOST I NEDOSTATAK PO©TOVANJA Drskost proteruje pobo¾nost, 102 Po¹tovanje starijih, 104 Poèinju da sude i Bogu, 107 Bestidnost izgoni blagodat Bo¾iju, 109 „Po¹tuj oca i mater svoju”, 110 Jaz meðu generacijama, 111 Peto poglavlje UNUTRA©NJI BESPOREDAK I SPOLJA©NJI RAZVOJ Jadnici ovoga sveta oblaèe se onako kakvi su u du¹i, 112 Danas ne mo¾e da se razlikuje mu¹karac od ¾ene, 114 LJudi su ¾edni jednostavnosti, 116 „®ena da ne nosi mu¹ko odelo, niti èovek da se oblaèi u ¾enske haljine”, 118 Ulep¹avanje (doterivanje): prljanje ikone Bo¾ije, 119 DANA©NJA CIVILIZACIJA Prvo poglavlje MUDROST BO®IJA I PRIRODNO OKRU®ENJE „Sve si premudro stvorio...”, 121 ©ta su ljudi danas postigli..., 123 LJudi su izgubili strpljenje, 124 Vazduh su zagadili, kosti im zasmetale, 126 Zagaðenje i upropa¹æavanje prirodnog okru¾enja, 127 Drugo poglavlje DOBA MNOGIH UDOBNOSTI JEDNAKO DOBA MNOGIH POTE©KOÆA I srca otvrdne¹e..., 130 LJudi su pored ma¹ina si¹li sa uma, 131 Svet je pretrpeo veliku ¹tetu od televizije, 132 Monah i savremena pomagala, 133 Oskudica umnogome poma¾e, 136 Velika udobnost duhovno onesposobljava èoveka, 138 Treæe poglavlje POJEDNOSTAVITE SVOJ ®IVOT, DA I©ÈEZNE TESKOBA Iz svetovnih blagodeti proizilazi teskoba ovoga sveta, 140 Dana¹nji ¾ivot u neprestanoj jurnjavi pravi je pakao, 142 Teskoba je od neèastivoga, 143 Skromnost umnogome poma¾e u mona¹kom ¾ivotu, 145 Rasko¹ monahe èini svetovnim, 148 Pojednostavite svoj ¾ivot!, 150 Èetvrto poglavlje SPOLJA©NJA BUKA I UNUTRA©NJI MIR Pokvarili su prirodu i njen mir, 154 Uni¹tili su i mir Svetih Mesta, 154 Tihovanje je nevidljiva molitva, 156 Èovek èuje buku samo ako hoæe, 157 Treba da po¹tujemo tihovanje drugih, 157 Dobre pomisli, protivotrov za buku, 159 Treba da steknemo unutra¹nji mir, 161 Peto poglavlje PREVI©E BRIGA UDALJAVA ÈOVEKA OD BOGA Ne otvarajmo istovremeno vi¹e frontova, 162 Ne poklanjajte srce ve¹tastvu [materijalnim dobrima], 163 Kada se radi spokojno uz molitvu rad se osve¹tava, 164 Od preterane brige zaboravlja se na Boga, 165 Mnogo poslova i staranja vezuju monaha za svet, 166 Gde je mnogo rasejavanja, tamo ima mnogo duhovnih „smetnji na vezama”, 167 Treba da steknimo dobro staranje, 169 Drugo poglavlje DOBA MNOGIH UDOBNOSTI JEDNAKO DOBA MNOGIH POTE©KOÆAI srca otvrdne¹e..., 130 LJudi su pored ma¹ina si¹li sa uma, 131 Svet je pretrpeo veliku ¹tetu od televizije, 132 Monah i savremena pomagala, 133 Oskudica umnogome poma¾e, 136 Velika udobnost duhovno onesposobljava èoveka, 138 Treæe poglavlje POJEDNOSTAVITE SVOJ ®IVOT, DA I©ÈEZNE TESKOBA Iz svetovnih blagodeti proizilazi teskoba ovoga sveta, 140 Dana¹nji ¾ivot u neprestanoj jurnjavi pravi je pakao, 142 Teskoba je od neèastivoga, 143 Skromnost umnogome poma¾e u mona¹kom ¾ivotu, 145 Rasko¹ monahe èini svetovnim, 148 Pojednostavite svoj ¾ivot!, 150 Èetvrto poglavlje SPOLJA©NJA BUKA I UNUTRA©NJI MIR Pokvarili su prirodu i njen mir, 154 Uni¹tili su i mir Svetih Mesta, 154 Tihovanje je nevidljiva molitva, 156 Èovek èuje buku samo ako hoæe, 157 Treba da po¹tujemo tihovanje drugih, 157 Dobre pomisli, protivotrov za buku, 159 Treba da steknemo unutra¹nji mir, 161 Peto poglavlje PREVI©E BRIGA UDALJAVA ÈOVEKA OD BOGA Ne otvarajmo istovremeno vi¹e frontova, 162 Ne poklanjajte srce ve¹tastvu [materijalnim dobrima], 163 Kada se radi spokojno uz molitvu rad se osve¹tava, 164 Od preterane brige zaboravlja se na Boga, 165 Mnogo poslova i staranja vezuju monaha za svet, 166 Gde je mnogo rasejavanja, tamo ima mnogo duhovnih „smetnji na vezama”, 167 Treba da steknimo dobro staranje, 169 MRAÈNE SILE Prvo poglavlje MAGIJE, 170 Magovi se koriste i svetinjama, 171 Svi oni koji se bave magijom – la¾u, 174 Demonske, magijske radnje, 174 Ðavo nikada ne mo¾e da èini dobro, 176 Kada magija uspeva, 177 Kako se skidaju èini, 178 Saradnja magova sa ðavolom, 179 Drugo poglavlje O ÐAVOIMANIM LJUDIMA, 180 Èovek mo¾e da bude posednut demonima zbog prevelike gordosti, 181 Ðavoimani i posednuti reaguju na bilo koju svetinju, 182 Nemojte pridavati znaèaj reèima posednutih, 184 Pomoæ posednutima, 186 O egzorcizmima [molitvama za izagnanje demona], 189 Posednuti prolaze kroz muke, 190 Treæe poglavlje STRA©NA PRELEST Podvig i prelest, 191 Èuvati se ma¹tanja, 192 Ðavo se predstavlja kao anðeo svetlosti, 194 Snovi su obmana, 195 Treba biti oprezan kod viðenja, 197 Osobine prela¹æenog, 197 Prelest i ludilo, 198 Treba se paziti prela¹æenih, 199 Jeftini „darovi” prela¹æenih, 200 Ispravljanje prela¹æenih, 201 Èetvrto poglavlje „VARAJUÆI I VARAJUÆI SE” O prelesti pentekostalaca, 202 O anastenarima, 203 O reinkarnaciji, 203 O „askezi” hinduista, 205 Hinduizam je napravio veliku ¹tetu, 206 Obmanjivanje ljudi, 207 Povratak Pravoslavlju, 209 Starac Pajsije Svetogorac DOBRIM MISLIMA SAÈUVATI SEBE U SVETU STRESA BORBA PROTIV POMISLI Prvo poglavlje DOBRE I RÐAVE POMISLI, 213 Pomisli sleva – najte¾a bolest, 214 Dobre pomisli donose duhovno zdravlje, 217 Onaj ko ima dobre pomisli videæe sve dobro, 219 Pomisli èoveka koji je dostigao svetost i pomisli lukavog èoveka, 220 Èovekove pomisli ukazuju na njegovo duhovno stanje, 221 Drugo poglavlje BOGOHULNE POMISLI Koje pomisli su bogohulne, 222 Odakle potièu bogohulne pomisli, 223 Preziranje [nipoda¹tavanje] bogohulnih pomisli, 225 Kada smo sami krivi za bogohulne pomisli, 226 Treæe poglavlje VEROVATI SOPSTVENOJ POMISLI Verovanje sopstvenoj pomisli poèetak je prelesti, 227 Verovanje pomisli stvara psiholo¹ke probleme, 228 Æudljivost nastaje od pomisli, 229 Umi¹ljene bolesti, 232 Uz poslu¹nost sve se mo¾e prevaziæi, 233 Èetvrto poglavlje BORBA PROTIV POMISLI Duhovni ¾ivot ima temelj u pomislima [temelji se na pomislima], 236 Negovanje dobrih pomisli, 238 Oèi¹æenje uma i srca, 240 Podvrgavajmo ispitivanju pomisli podozrenja, 240 Razgovor sa pomislima, 243 Sagla¹avanje sa pomi¹lju, 244 ZAVISNOST OD NEBA Prvo poglavlje PROMISAO BO®IJI „I¹tite najpre Carstvo Bo¾ije”, 245 Èovek èesto odreðuje bez Boga 246 Blagoslovi èudesnog promisla Bo¾ijeg 248 Prepustimo se promislu Bo¾jem 250 Bog sve okrene za dobrobit èoveku 251 Dobroèinstva Bo¾ija smek¹avaju (potresaju) nam srce 253 Blagodarnost prema Bogu i zbog malog i zbog velikog dobra 254 Drugo poglavlje VERA I UZDANJE U BOGA Usrdno verujmo u Boga 256 „Dometni nam vjere” 258 Sve treba da nas uznosi Bogu 259 Sila vere 260 Uzdanju u Boga majka je vera 261 Vera i ljubav 263 „Bez mene ne mo¾ete èiniti ni¹ta” 264 Doæi æe vreme kada æe svi verovati 265 Treæe poglavlje GDE NE MO®E DA STIGNE ÈOVEK POMA®E BOG Bog poma¾e u onome ¹to ne mo¾e da postigne èovek 268 Bog se uvek stara za na¹e dobro 269 „I¹tite i daæe vam se” 271 Smirenje privlaèi blagodat Bo¾iju 272 Pomoæ na poèetku duhovne borbe 273 Bo¾ije sile su svemoæne 274 Dobra volja [dobro nastrojenje] 275 PRAVEDNOST I NEPRAVEDNOST Prvo poglavlje PRIHVATANJE NEPRAVDE Kako se odnositi prema nepravdi 277 Radost zbog prihvatanja nepravde 278 Kakav je dobitak od nepravde 281 Nagrada u Carstvu nebeskom 282 Sveta jurodivost 283 Drugo poglavlje TRA®ENJE OPRAVDANJA UDALJUJE BLAGODAT BO®IJU Tra¾enje opravdanja spreèava duhovno napredovanje 285 Od opravdavanja ima dobrobit samo egoizam 286 Onome ko sebe opravdava ne mo¾e se duhovno pomoæi 288 Ako ne obja¹njava¹ opravdaæe te Bog, 290 Onaj ko na pravi naèin ispituje samoga sebe, ne opravdava se, 291 Opravdanje ne donosi olak¹anje, 292 Uvek treba da uzmemo krivicu na sebe, 293 Treæe poglavlje O BO®IJOJ I LJUDSKOJ PRAVDI, 295 Pravedni sud po Bogu, 296 Mona¹ka prava zadr¾ava Hristos za veèni ¾ivot, 297 Stvorili su drugo jevanðelje, 299 Starac Pajsije Svetogorac REÈI BO®IJE – UTEHA SRCU ISKU©ENJA U NA©EM ®IVOTU Prvo poglavlje „PROÐOSMO KROZ OGANJ I VODU...” Krst isku¹enja, 305 Isku¹enja poma¾u ljudima da doðu sebi, 305 Kroz bol nas poseæuje Hristos, 306 „Koga ljubi Gospod onoga kara” (Priè. 3, 12), 307 Bol Bo¾iji zbog èovekovih isku¹enja, 308 Za vreme stradanja Bog daje istinsku utehu, 309 Isku¹enja i stradanja po dopu¹tenju Bo¾ijem, 310 Neblagodarnost prema ljubavi Bo¾ijoj, 312 Treba da poredimo svoje i

990,00Din


Ovaj proizvod je dodat u naš katalog dana 03.02.2013.
Komentari  
Kupci koji su kupili ovaj proizvod, takođe su kupili i:


Biblija

BiblijaKnjiga o Isusovoj molitvi (tvrdi povez)

Knjiga o Isusovoj molitvi (tvrdi povez)PUT KA SPASENJU Sv.Teofan Zatvornik

PUT KA SPASENJU Sv.Teofan ZatvornikNas zivot je na nebesima-Sveti starac Varsanufije Optinski

Nas zivot je na nebesima-Sveti starac VarsanuKazivanja jednog bogotražitelja

Kazivanja jednog bogotražiteljaSuze za svet (tvrdi povez) - starac Pajsije, Porfirije, Tihon

Suze za svet (tvrdi povez) - starac Pajsije,

Copyright © 2009 Pravoslavna Knjižara
by Orthodox