Valute:


Jezici:

SrpskiEnglish
Korpa:

0 0 artikala
Kategorije


Informacije


Najprodavanije


Prijava

Dobrodošao Gost!

E-Mail:
Šifra:
(Zaboravili ste šifru?)


Registracija
Kliknite ovde
da kreirate nalog

Nađi brzo

Koristite ključne reči proizvoda kojeg tražite.

Napredna pretraga

Trenutno online

  • Posetioci: 2
  • Ukupno proizvoda online: 476
  • Najviše: 109
  • 1017522 poseta od: 05-10-2009
  • Pregled stranice: 3570787
Vrh » Katalog » Pouke svetih otaca »
Tumacenje veliko posne molitve prepodobnog Jefrema Sirina

Gospode i Vladiko ¾ivota moga, duh lenjosti, mrzovolje, vlastoljublja i praznoslovlja, ne daj mi. Duh celomudrenosti, smirenoumlja, trpljenja i ljubavi, daruj meni sluzi Tvome. O Gospode Care, daruj mi da vidim grehe svoje i da ne osuðujem brata svoga, jer si blagosloven u vekove vekova. Amin. Vi znate da je ovo molitva prepodbnog Jefrema Sirina. O njoj sam vam veæ pone¹to govorio. Za¹to na¹a sveta Crkva ovoj molitvi poklanja posebno mesto u bogoslu¾enju i za¹to se toliko puta ponavlja na bogoslu¾enjima tokom Velikog posta? Svakako ne bez razloga! Verujem da razlog srcem i sami oseæate jer ova molitva, kao ni jedna druga, prodire u samo srce i èovek oseæa njenu izuzetnu i jedinstvenu moæ, njenu bo¾ansku moæ. To je zato ¹to se ova molitva izlila iz savr¹eno oèi¹æenog i svetog srca i iz uma prosveæenog Bo¾jom blagodaæu, uma koji je postao prièasnik Hristovog uma. Otud takva moæ i takvo tajanstveno dejstvo ove èudesne molitve na hri¹æansko srce. Bez obzira ¹to je veoma kratka, ona sadr¾i ogromno bogatstvo misli i oseæanja pa zato o bogatstvu te èudesne molitve i treba èesto govoriti. Na samom poèetku reæi æu da je od izuzetnog znaèaja èinjenica da sveti Jefrem Sirin moli Boga da ga izbavi od svega ¹to je poroèno i Bogu mrsko i da ga udostoji vrlina, najbitnijih, uzvi¹enih vrlina. Za¹to moli ba¹ za to? Postoje ljudi, a takvih je naroèito bilo u pagansko doba, koji su se u svemu oslanjali na sebe i mislili da sve mogu postiæi snagom svog uma i oseæanja. I danas postoje ljudi koji ne shvataju da je mnogo ¹ta, posebno ono najbitnije i najdragocenije, skriveno od na¹eg uma i nedokuèivo za na¹a oseæanja. Ljudi koji to shvataju uvek imaju na umu ono ¹to je rekao sveti apostol Pavle: Jer ne znam ¹ta èinim, jer ne èinim ono ¹to hoæu, nego ¹to mrzim to èinim (Rim. 7, 15). Ovako govori veliki prvovrhovni apostol koji uviða svoju nemoæ da hodi putem dobra i koji je duboko svestan da njegovo telo ima ogromnu vlast nad njim, telo koje ga muèi i koje srcu ne dozvoljava da se vine ka Bogu. Tugovao je i u du¹i patio ¹to nije èinio ona dobra kojih je njegova du¹a bila ¾edna, nego zlo koje nije ¾eleo da èini. Duboko svestan toga, sveti Jefrem Sirin molio je Boga da ga izbavi od poroka i da mu dade snage da èini dobro. Samo od Boga mo¾emo dobiti snagu da èinimo dobra dela i samo od Boga dobijamo snagu da se oslobodimo poroka. Nasluæuje to du¹a svakog hri¹æanina. Zato nas se molita svetoga Jefrema Sirina i dotièe. Proniknite jo¹ dublje u ovu molitvu i razmislite za¹to se u njoj jednostavno ne tra¾i da nas Bog izbavi od odreðenih poroka i da nam dâ odreðene vrline, nego se veli: duh lenjosti, mrzovolje, vlastoljublja i praznoslovlja, ne daj mi. Veoma je va¾no shvatiti za¹to se govori o duhu poroka i o duhu vrlina. Vi znate da stvari imaju svoj duh i njima svojstven miris. Ako u va¹oj sobi ostanu va¹e stvari, posuðe i sve ono ¹to ste tu za vreme ¾ivota upotrebljavali i ako soba bude zatvorena, u njoj æe ostati va¹ miris, duh tih stvari. Ili, ako u neku posudu uspete ne¹to ¹to je prijatnog mirisa, a potom posudu ispraznite i isperete, znate da æe taj miris dugo u njoj ostati, a ako je to bilo ne¹to ¹to zaudara, onda æe se dugo oseæati duh koji zaudara. Isto to se dogaða i u ljudskoj du¹i. Poroci u koje èovek zapadne i zgre¹i ostavljaju svoj duh u njegovoj du¹i, dok dobra koja èiniostavljaju svoju svetlost. Ako je èovek uvek èinio rðava dela i ako mu je du¹a pro¾eta porocima, u du¹i æe zauvek ostati duh tih poroka. Ako, pak, èovek ¾ivi èestitim hri¹æanskim ¾ivotom, ako èini mnoga dobra dela i stalno du¹u osveæuje molitvom, onda on biva pro¾et duhom molitve, duhom vrlina i duhom pravednosti. Znamo iz ¾ivotnog iskustva da nakon kratkog poznanstva, a ponekad èak i pri prvom susretu mo¾emo naslutiti kakvog je duha neki èovek. Kad se sretnemo s pobo¾nim èovekom, s èovekom koji hodi putem Hristovim, oseæamo Bo¾iji miris koji se izliva iz njegovog srca. Ako se pak sretnemo s èovekom koji je ogrezao u gresima, naslutiæemo kakvog je duha taj èovek. To je slièno kao kad pas sledi miris, koji èovek ostavlja iza sebe kao trag, i dovodi nas do tog èoveka. Svaki èovek ima svoj duh! Sveti Jefrem Sirin ne samo da moli Boga da mu dade duh vrlina i da ga oslobodi duha poroka, nego i da ne bude èak ni traga od poroka i da du¹a bude Hristom miomirisna. Treba reæi da se mnogo lak¹e osloboditi pojedinih poroka, nego duha tih poroka. Taj duh izuzetno sna¾no vlada na¹im srcem i potpuno ga se osloboditi moguæe je samo postepeno i moleæi Boga za pomoæ, moleæi Ga da nas On izbavi od tog pogubnog duha. Tako treba shvatiti ove reèi Jefrema Sirina. Odlomak iz knjige72 strane

250,00Din


Ovaj proizvod je dodat u naš katalog dana 15.09.2015.
Komentari  
Kupci koji su kupili ovaj proizvod, takođe su kupili i:


Tumačenje Prve poslanice svetog apostola Pavla Solunjanima

Tumačenje Prve poslanice svetog apostola

Copyright © 2009 Pravoslavna Knjižara
by Orthodox