Valute:


Jezici:

SrpskiEnglish
Korpa:

0 0 artikala
Kategorije


Informacije


Najprodavanije


Prijava

Dobrodošao Gost!

E-Mail:
Šifra:
(Zaboravili ste šifru?)


Registracija
Kliknite ovde
da kreirate nalog

Nađi brzo

Koristite ključne reči proizvoda kojeg tražite.

Napredna pretraga

Trenutno online

  • Posetioci: 10
  • Ukupno proizvoda online: 476
  • Najviše: 109
  • 1019056 poseta od: 05-10-2009
  • Pregled stranice: 3586413
Vrh » Katalog » Pravoslavna teologija »
Pravoslavna asketika za mlade i pocetnike

Autor: Protojerej Timotej Seljski Ova knjiga je namenjena prevashodno mladima koji su dobili pravoslavno vaspitanje u detinjstvu, a sa ciljem da im se olak¹a prevazila¾enje te¹kog perioda mladala¹tva, obremenjenog mnogim sablaznima i isku¹enjima, a da pri tome ne izgube svoju veru, ne zaprljaju svoju savest, veæ da postanu svesni pravoslvni Hri¹æani. Sadr¾aj:HRI©ÆANSKI POGLED NA SVET - OSNOVA HRI©ÆANSKE ETIKE Religijski karakter svih etièkih normi, 15 Otkrivenje Boga u Svetom Pismu Staroga Zaveta, 22 Svedoèanstva istinosti Novoga Zaveta, 28 Pravoslavna Crkva kao jedina istinita hri¹æanska zajednica, 35 ©ta je to pravoslavna asketika, 39 PRAVOSLAVNO UÈENJE O ÈOVEKU Pravoslavno uèenje o èoveku, 47 Bo¾iji lik i njegova slika u èoveku, 48 Duh, du¹a i telo, 52 Tri moæi du¹e, 57 Potrebe ljudskog duha, du¹e i tela, i njihova aktivnost, 58 Odnosi izmeðu duha, du¹e i tela, 60 Pojam strasti, 62 Sloboda èovekova i njegova slobodna volja, 64 O zapovestima Bo¾ijim, 66 O uroðenoj grehovnoj iskvarenosti, 69 Bez borbe protiv greha èeka nas smrt, 73 OBRAÆENJE HRISTU O tajanstvenom poznanju Boga, 79 Obraæenje bla¾enog Avgustina, 84 Obraæenje Hristu - preokret duha, 87 A ¹ta ako jo¹ nije do¹lo do obraæenja, 91 Najstr¹nije je izgubiti veru, 93 Neophodna upozorenja, 96 Poznanje sebe kao Hri¹æanina, 100 OVAJ SVET I UDALJAVANJE HRI©ÆANINA OD NJEGA Ovaj svet i u7daljavanje Hri¹æanina od njega, 105 Asketsko shvatanje sveta, 107 Biblijsko uèenje o uklanjanju od ovoga sveta u Starom Zavetu, 112 Novozavetne pouke na ovu istu temu, 117 Svetootaèko uèenje o svetu i savremeni svet, 120 Mi u svetu i svet u nama, 122 Izbegavanje sveta, gordost i ljubav prema bli¾njem, 125 Svet prolazi i pohota njegova, 130 Ovaj svet i crkvena sredina, 132 UZDR®ANJE TELA, DU©E I OSEÆANJA Uzdr¾anje, epikurejizam i manihejstvo, 137 Uzdr¾anje tela, 140 Èuvanje uma, 143 Èuvanje srca, 157 Èuvanje volje - poslu¹anje, 168 GREHOVNE STRASTI Grehovne strasti, 185 Podela strasti, 186 Kratki pregled osnovnih strasti, 188 Borba protiv strasti, 192 UZDR®ANJE PREMA SUPROTNOM POLU Pouke o celomudrenosti, devstvenosti i braku, 197 Poredak celomudrenog ¾ivota, 202 DUHOVNE AKTIVNOSTI HRI©ÆANINA Duhovne aktivnosti Hri¹æanina, 215 Revnost po Bogu, strah Bo¾iji i trezvenost, 216 Seæanje na smrt i svest o apokalipsi, 222 O molitvi, 226 Izbor ¾ivotnog puta, 231

330,00Din


Ovaj proizvod je dodat u naš katalog dana 16.01.2016.
Komentari  
Copyright © 2009 Pravoslavna Knjižara
by Orthodox