Valute:


Jezici:

SrpskiEnglish
Korpa:

0 0 artikala
Kategorije


Informacije


Najprodavanije


Prijava

Dobrodošao Gost!

E-Mail:
Šifra:
(Zaboravili ste šifru?)


Registracija
Kliknite ovde
da kreirate nalog

Nađi brzo

Koristite ključne reči proizvoda kojeg tražite.

Napredna pretraga

Trenutno online

  • Posetioci: 1
  • Ukupno proizvoda online: 484
  • Najviše: 109
  • 1034193 poseta od: 05-10-2009
  • Pregled stranice: 3708575
Vrh » Katalog » Porodične knjige »
Decanske i druge price-Arhimandrit Mr. Aleksej I DEO

Sa blagoslovom NJegovog Preosve¹tenstva Episkopa ¹umadijskog G. Jovana, u sali Vladièanskog dvora u Kragujevcu, 3. novembra 2014. godine u 18,30 èasova, odr¾ano je predstavljanje knjige “DEÈANSKE I DRUGE PRIÈE” arhimandrita manastira Svetog Luke u selu Bo¹njani, mr Alekseja (Bogiæeviæa). O knjizi i njenom nastajanju govorili su NJegovo Preosve¹tenstvo Episkop ¹umadijski Gospodin Jovan, rektor Bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti, protojerej-stavrofor dr Zoran Krstiæ, gospoða Radmila Mi¹ev, urednik èasopisa „Svetosavsko zvonce“, i autor knjige arhimandrit Aleksej Bogiæeviæ. Prvi je uèesnike tribine i sve prisutne pozdravio Vladika Jovan, izra¾avajuæi zahvalnost svima koji su se okupili u Vladièanskom dvoru Eparhije ¹umadijske, istakav¹i da nas je veèeras je u ovom domu okupila, sakupila, sabrala, knjiga arhimandrita Alekseja “Deèanske i druge prièe”. Ovo je knjiga koja nam u ovim smutnim vremenima uliva pouzdanje, zato ¹to u ovoj knjizi ima mnogo ¹to ¹ta, da èovek mo¾e potpuno da oslika vreme u kojem je ¾iveo onda¹nji mladi isku¹enik Milomir, sada¹nji Aleksej, bratija deèanska i uslove u kojem je ¾ivela cela svetinja Deèanska. Ovom knjigom je arhimandrit Aleksej poku¹ao i rekao bih doslovno uspeo, da nam prenese i daruje bogato iskustvo hri¹æanske ljubavi koje je on sticao u njegovom postrigu, manastiru Deèanima, a pored æivota Svetog Kralja. On se tu utvrdio u veri Pravoslavnoj i ¹to je veoma va¾no u mona¹kom iskustvu. Otac Aleksej je ¾iveo u vremenu kada je onda¹nja ideologija i mnogi ljudi u toj ideologiji, smatrali pa èak i pisali, kad su hteli da predstave nekom ¹ta su manastiri, ili bolje reæi da zapla¹e one koji hoæe da doðu u manastir, pa su govorili da su manastiri: “da su zatvori nisu, a jesu, da su ludnice, nisu, a jesu”. Sad zamislite kako je to delovalo na one koji hoæe da doðu u manastir. Meðutim, zaboravili su da ka¾u da su manastiri bili na¹e duhovne bolnice. Na¹ narod je u njima nalazio leka svojoj du¹i i nalazio naèin i snagu da izdr¾i, da odr¾i veru i ime svoje. Tu se o. Aleksej uèio i trudio, i gledajuæi èudesna isceljenja pred æivotom Stefana Deèanskog, kako Bog kroz mo¹ti Deèanskog èudotvori i kako Bog kroz to èudotvorstvo, a nije mali broj koje je o. Aleksej do¾iveo i video, on je tu video da Bog ne gleda ko je ko, ni koje je nacije, ni vere. Bog je darivao isceljenje i pravoslavnima i nepravoslavnima. I to je jedan od stubova njegovog utvrðenja, uèvr¹æenja, da izdr¾i i da se odr¾i u onome u ¹ta ga je Gospod prizvao, da bude monah. Kroz ta èudesna isceljenja, on je mogao zaista da izgovara i da se uverava i sebe i druge, da je “divan Bog u svetima svojim”. Pored te svetinje deèanske, o. Aleksej je imao blagoslov da upravo odrasta u toj mona¹koj deèanskoj zajednici, imajuæi za duhovne voðe nadaleko poznate igumane o. Makarija i Justina. Ovu dvojicu sam dugo poznavao. U na¹a vremena su se manastir Deèani i manastir Studenica, smatrali bratskom kuæom. Ja bih voleo kada bih mogao da vam predstavim kako je doèekivano bratstvo studenièko u manastiru Deèanima, i kako je deèansko bratstvo doèekivano u manstiru Studenica. Bila je to poslastica slu¹ati starca Julijana i starca Makarija, kako jedan drugog te¹e i hrabre, jer nije bilo lako biti monah u tim smutnim vremenima. Dakle, ti starci, Makarije i Justin su sna¾ili du¹u na¹eg Alekseja. Ovom knjigom je o. Aleksej poku¹ao i uspeo da otrgne od zaborava likove ovih staraca i celokupno bratstvo deèana, i ja mu od srca zahvaljujem ¹to je ovo zapisao. Otac Zoran Krstiæ je rekao da kada je dobio knjigu, video je da je to neobièna knjiga i moje izlaganje æe biti neobièno, u vidu asocijacija. U ovoj knjizi imamo svojevrsnu istoriju jednog vremena. Ta istorija je specifièna, da li su to samo fakta i èinjenice, ne, to je isprièana istorija kroz ljude i kroz njihov do¾ivljaj crkve i ¾ivota. Prva asocijacija je da kada sam video naslov knjige “Deèanske prièe” setio sam se nobelovca Ive Andriæa, koji je rekao: da prièe prièaju ljudi ljudima i te prièe neprestano teku od kako se èovek pojavio. U svim generacijama se prièaju prièe i svi vole prièe i rado prièaju prièe. U svim tim prièama kao da je jedna tema, a to je prièa o ljudima. Glavna je tema ljudi i njihove sudbine, tj. èovek. Druga asocijacija je da sve prièe u ovoj knjizi su prièe o ljudima i svi ti ljudi su voleli manastir, i to je najva¾nije. Zahvaljujem se o. Alekseju i gospoði Mi¹ev na trudu ¹to su nam podarili ovu toplu knjigu o ljudima koji su voleli manastir. Prireðivaè ove knjige Radmila Mi¹ev, rekla je da su ih pitali èesto da li je ova knjiga napisana pod uticajem knjige “Sveti, a ne sveti” rekla sam da nije. Na¹a prièa u ovoj knjizi se zavra¹a 90 – tih godina, meðutim deèanska prièa nastavlja da traje. Ono ¹to nismo mogli da znamo, neki su nasluæivali, ¹ta æe da bude, i mi smo bili jako tu¾ni kada je do¹lo novo bratstvo, kada su oti¹li otac Justin i Aleksej, meðutim, èudesan je promisao Bo¾iji, do¹li su mladi, do¹lo ih je mnogo, i to je bio naèin da manastir opstane, da nije bilo njih 37 mladih, zdravih i jakih monaha, koji mogu da odr¾e imanje, crkvu, da se neprestano slu¾i slu¾ba, ko zna ¹ta bi bilo, to je ta neprestana deèanska prièa. Danas im je te¹ko, izuzetno im je te¹ko, ali to ni¹ta nije novo. Ja sam rasla u Deèanima, na tim deèanskim prièama, i to je negde, formiralo moj pogled na svet, naèin pisanja i naèin rada i da je “Svetosavsko zvonce” plod tog semena posejanog u detinjstvu. Na kraju je otac Aleksej rekao da ne zna da li je ova knjiga savr¹ena, nije savr¹ena sigurno, ali znam da ona èini èuda. Na koji naèin? Zahvaljujuæi ovoj knjizi ja i gospoða Mi¹ev, do¾ivljavamo da nam se ljudi javljaju, unuci praunuci, ljudi opisanih u ovoj knjizi i dolaze na promocije, zar to nije èudo. Zahvaljujuæi njima mi se vraæamo na te metohijske prostore, odakle smo Radmila i ja. Ona me je naterala da napi¹em ovu knjigu, i knjiga je ugledala svetlost dana na Veliku Subotu 2014. god. Ovo je drugo izdanje, nadam se da æe biti i treæe, dopunjeno izdanje. U ovoj knjizi su opisani deèanski monasi ali i oni koje sam ja poznavao, a nisu bili deèanski monasi. To su èudesni ljudi koje sam godinama nosio u sebi, i prosto sam oseæao kao nekakav dug da ih pretoèimo u knjigu da se , ja verujem da je njih Gospod zapisao u knjigu ¾ivota, to jeste najva¾nije, ali bilo bi mi ¾ao po¹to smo prolazni ljudi, da se ne¹to ne zaboravi.

700,00Din


Za više informacija, posetite stranu.
Ovaj proizvod je dodat u naš katalog dana 21.02.2018.
Komentari  
Copyright © 2009 Pravoslavna Knjižara
by Orthodox